Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Въпроси и Отговори стр.5

Адвокат Деян Николов > Въпроси и Отговори > Въпроси и Отговори стр.5

<< Предишни страници | Следващи страници >>

<< стр.1<< стр.2<< стр.3<< стр.4стр.6 >>стр.7 >>

Консултацията е поискана от: rudy jend
Заявката е подадена на Nov 2, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, ЗК „Армеец“ отказва да изплати застрахователна премия за настъпило застрахователно събитие – ПЗО на МПС, тъй като автомобилът „не бил снабден с допълнителна алармена система“.При сключване на договора автомобилът е бил на по малко от 5 г. Застрахователят не е предупредил клиента, че е необходимо да се монтира допълнителна аларма, освен тази с която е снабден фарбично автомобила. Прочитайки, мнения във форуми се оказва, че ЗК се позозава на тази клауза от общите условия, за да не изплаща премии на автомобили, обекти на ПЗО с голяма стойност. Има ли възможност за търсене на съдебна отговорност от застрахователя ?

 

Отговор:
Здравейте, Наистина застрахователите имат практиката да включват в Общите си условия подобни клаузи, които впоследствие използват като основание за отказ от изплащане на застрахователно обезщетение. В Кодекса за застраховането, обаче, за такива случаи е посочено, че застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетение, само ако неизпълнението на съответното задължение по Общите условия е значително с оглед интереса на застрахователя. Това означава, че неизпълнението на съответното задължение по Общите условия трябва да е повлияло за настъпването на застрахователното събитие. Ако не е повлияло, то отказът на застрахователя не е основателен. Такава е и съдебната практика от последните години – ако застрахованият не е изпълнил свое задължение по Общите условия, но това по никакъв начин не е благоприятствало настъпването на застрахователното събитие, съдът приема, че отказът на застрахователя е неоснователен и присъжда застрахователното обезщетение в полза на застрахования.
Следователно, във Вашия случай, ако може да се установи, че непоставянето на допълнителна аларма по никакъв начин не е улеснило кражбата на автомобила, то отказът на застрахователя би могъл да бъде успешно оспорен по съдебен ред.

Консултацията е поискана от: Невена
Заявката е подадена на Jan 22, 2011

 

Въпрос:
Здравейте, г-н Николов! Моят казус е доста заплетен. Ще го обясня накратко с няколко думи: Ипотекиране на имот, сключване на Групова Застраховка „Живот“(Банката е застраховащ и трето ползващо се лице, а Кредитополучателят – застрахован), следва смърт на Кредитополучателя (смъртта е в следствие от покрит от застраховката риск) и отказ на Застрахователното дружество да изплати застрахователната сума без да има правни причини за това и без да посочи такива. Какво следва оттук нататък за наследниците? Какви са правните действия, които могат да предприемат за задължаване на Застрахователя да изплати застрахователната сума, т.е. главницата? И изобщо, има ли практика в България по такъв вид дела? Благодаря предварително за отделеното време!

 

Отговор:
Здравейте, Независимо, че не са страна по застрахователния договор, наследниците могат да предявят съдебен иск срещу застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение в полза на банката. След като застрахователят бъде осъден и плати на банката, тогава от получената сума ще бъдат приспаднати оставащите вноски по кредита, като разликата ще следва да се изплати на наследниците. За съжаление, обаче, докато трае делото, наследниците трябва да плащат месечните вноски по кредита. Другата възможност е, ако още не са приели наследството, наследниците да се откажат от него или да го приемат по опис. Ако се откажат от наследството няма да дължат остатъка по кредита, но няма да могат да наследят и имуществото на починалия. Ако приемат наследството по опис, ще могат да наследят имуществото на починалия. В този случай ще отговарят за задълженията по кредита, но само до размера на полученото наследство, т.е. ако наследството не е достатъчно , за да покрие кредита, няма да дължат разликата.

Консултацията е поискана от: uniqueman
Заявката е подадена на Jan 18, 2011

 

Въпрос:
Има ли основание застрахователя да не изплати щета сключена под пълно атвокаско на МПС,ако автомобилът е с летни гуми през зимния сезон към момента на застрахователното събитие,в случая ПТП?Какви възражения може да направи застрахования,при положение,че никъде в нормативните актове няма законово изискване за това,като налице е единствено изискване за 1.6 мм грайфер на гумата в ППЗДвП?И трети въпрос-ако атакува с аргументи в съда,какъв е шанса застрахования да получи положителен изход от едно подобно дело?

 

Отговор:
Здравейте, В Общите условия на повечето застрахователи няма клауза, в която изрично да е посочено, че ако автомобилът се е движил с гуми, които не са съобразени със сезона, имат право да откажат да покрият настъпилите вреди. Обикновено в Общите условия присъства клауза, че застрахователя има право да откажат да изплатят застрахователно обезщетение, ако застраховатлното събитие е настъпило поради неспазване, от страна на застрахования, на предписанията на компетентните органи. Действително в нормативната уредба, обаче, никъде няма разпоредба, която да въвежда забрана през зимата автомобилът да се движи с летни гуми. Освен това, в едно евентуално съдебно дело, застрахователят ще трябва да може да докаже, че застрахователното събитие е настъпило именно поради движението на автомобила с летни гуми, а не поради несъобразена скорост например или друга причина. Според мен, ако се стигне до дело, на застрахователя ще му е по-трудно да докаже тезата си, отколкото на застрахования.

Консултацията е поискана от: cveti
Заявката е подадена на Jan 15, 2011

 

Въпрос:
Къде застрахован, в качеството си на ищец срещу застраховател, в качеството си на ответник може да подаде своята искова молба, ако ответника е ЗПАД „Армеец“ АД, чието седалище и адрес на управление е в гр.София, а ищеца живее във Варна и до момента всички взаимоотношения със застрахователя се осъществяват чрез „регионална агенция Варна“ относно сключен застрахователен договор „Пълно Каско“? Регистриран в ТР клон на застрахователното дружество не откривам. Съгласно ГПК искове срещу държавни учреждения и юридически лица се предявяват в съда, в чийто район се намира тяхното управление. По спорове, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, исковете могат да се предявяват и по местонахождението на последните. Как мога да ползвам удобството съдебния процес да се развива във Варна?

 

Отговор:
Здравейте, Поначало делата срещу застрахователите се водят в София, тъй като там са техните седалища, а офисите им в другите градове не са регистрирани като клонове. Ако заведете делото във Варна, застрахователят може да направи възражение пред съда за неподсъдност, което ще доведе до препращане на делото в София. Съветвам Ви да заведете делото в София, защото ако застрахователят възрази срещу подсъдността пред варненския съд, рискувате разглеждането на делото да се забави.

Консултацията е поискана от: Стефан
Заявката е подадена на Jan 4, 2011

Въпрос:
Здравейте г-н Николов, На 2.01.2011г., претърпях ПТП по вина на другия водач. Пристигналите служители на КАТ съставиха акт за неправилна маневра на виновния водач и попълниха Протокола за ПТП, с който аз предявих иск за оценка на щетите към застрахователя по ГО на виновната страна. На следващия ден от застрахователното дружество ме уведомиха, че посочената застраховка е прекратена и че те няма да приемат иска ми за компенсация. Какво трябва да направя и към кого да се обърна за да получа обезщение за нанесените щети по моя автомобил, като според служителя на КАТ застраховката на виновния водач е редовна, а застрахователя твърди обратното и аз няма как да проверя твърденията им.

 

Отговор:
Здравейте, Можете да се обърнете към Гаранционния фонд с искане да Ви издадат справка дали полицата е била валидна към датата на ПТП-то. Ако се окаже, че е била валидна, имате пълното основание да заведете дело срещу застрахователя. Предполагам, че в случая се касае за неплатена вноска по застраховката от виновния водач, което е довело до прекратяване на полицата. Дори, обаче, полицата да е била прекратена, ако в момента на настъпване на ПТП-то, залепеният върху застрахования автомобил стикер е показвал, че полицата е валидна, то застрахователят не се освобождава от задължението си да изплати обезщетение. Освен това, за да е валидно прекратяването на полицата, застрахователят по „Гражданска отговорност“ трябва писмено да е уведомил застрахования при него водач, че полицата му автоматично е прекратена поради неплащане на вноска. В повечето случаи застрахователите не изпращат такова писмено уведомление, което е предпоставка в едно евентуално дело съдът да счете техния отказ за неоснователен и да ги осъди да платят обезщетението.

Консултацията е поискана от: anov
Заявката е подадена на Dec 27, 2010

 

Въпрос:
Застрахователя отказва да изплати ликвидация на щета „Кражба“ с аргумента, че “ застрахования автомобил не е имал допълнителна алармена система, въпреки предписанието дадено при маркировката“. Такова предписание не е имало в протокола, който застрахователите прибраха, още при подаване на заявлението за щетата. Възможно ли е дописване в протокола и как да процедирам за напред? Благодаря предварително

 

Отговор:
Здравейте, Много застрахователи имат практиката да включват в Общите условия клауза, съгласно която кражбата на автомобила не се покрива от застрахователя, ако не му е била монтирана допълнителна алармена система. Според мен, обаче, тази клауза не е приложима, ако при сключване на застраховката писмено сте декларирал, че автомобилът разполага само с фабрична аларма и в полицата е посочено, че автомобилът е застрахован с „Пълно каско“ (или изрично в нея е посочено, че се покрива и рискът „кражба“). Това е така, защото, по закон, когато има противоречие между клаузите на полицата и Общите условия, се прилагат клаузите на полицата. Освен това, дори и Протоколът за маркировка да е дописан, ако застрахователят не Ви е представил дописания екземпляр, Вие нямате задължение да спазите предписанието, което е дописано. В такава ситуация имате правото да подадете писмено възражение до застрахователя срещу неговия отказ. Ако отказът бъде потвърден, можете да заведете дело срещу застрахователя, което, ако са налице горните обстоятелства, има доста добри шансове да бъде спечелено.

Консултацията е поискана от: Николай Христов
Заявката е подадена на Dec 14, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Имам автомобил на лизинг. Лизингодателят е продължил автоматично договора ми със застрахователя без мое писмено потвърждение. Сега имам отказана за плащане липса. Мога ли да съдя Лизингодателя за неизплатената щета, поради това, че е сключил неизгоден за мен договор в този случай без мое съгласие. Благодаря предварително! Н.Христов

 

Отговор:
Здравейте, Във Вашия случай всичко зависи от клаузите в договора с лизингодателя, тъй като те регламентират отношенията помежду Ви. Повечето лизингови компании включват в лизинговия договор клауза, че имат право самостоятелно да изберат застрахователя и че лизингополучателят не може да оспорва избора на застраховател.Съветвам Ви да проверите дали във Вашия договор за лизинг е предвидено застраховката на автомобила да се сключва с конкретен застраховател само след получаване на съгласие от Ваша страна. Ще имате основание да съдите лизингодателя, само ако в договора изрично е предвидено даването на съгласие от Ваша страна.

Консултацията е поискана от: elito
Заявката е подадена на Dec 11, 2010

 

Въпрос:
Здравейте адвокат Николов, Имам следният проблем. Лекият автомобил на семейството ни беше вкаран напълно работещ, на собствен ход, в доверен сервиз на Уника за отстраняване на щети по Авто каско. Трябваше просто да боядисат вандалски издраните ламарини (сл.бел. от полицията). На втория ден от престоя на колата в сервиза, ни се обадиха, че колата е изгаснала и не иска да запали. Закачихме я за диагностика на компютър и изписа грешка повреда в горивно нагнетателната помпа. След боядисване издърпахме колата в друг сервиз за диагностика на повредите. Оказа се, че повредите са три и абсолютно независими една от друга. Беше изгорял и компютъра на колата. Казахме на майстора да започне да поправя колата. За съжаление ремонта ще се окаже твърде скъп, а с мъжът ми, който е машинен инженер имаме съмнения, че повредите са виновно приченени от доверения сервиз. Друга интересна подробност е, че в момента на настъпване на повредите имаше силна гръмотевична буря. Колата е била отворена и напрактика уязвима за мълнии, това е другата вероятност. Какво следва да предприема за нанесените щети от сервиза? Вече почти един месец колата е в сервиз за отремонтиране. Благодяря Ви предварително за отговора.

 

Отговор:
Здравейте, Според мен можете да предявите нова претенция към застрахователя – този път за заплащане на обезщетение за вредите, които са били нанесени върху Вашия автомобил, докато е бил в доверения сервиз. Преди това Ви съветвам да прегледате Общите условия към сключената застраховка „Каско“, за да проверите дали повреди, причинени от сервиз, се покриват от застраховката. Също можете да проверите и за вреди, причинени от мълния – за тях е по-вероятно да са посочени в Общите условия като покрит риск.

Консултацията е поискана от: vesi
Заявката е подадена на Dec 9, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, съпруга ми пострада при ПТП тази година. Застрахователната компания иска ние да посочим желаната от нас сума по неимуществени вреди. Редно ли е това и каква да е тя при положение, че при ПТП имаше сл.травми – фрактура на черепа, 5 счупени ребра и счупена лява ръка? Благодаря ви предварително!

 

Отговор:
Здравейте, Действително е по-добре Вие да посочите размера на претендираното обезщетение, тъй като застрахователите са склонни да го занижават. Разбира се, застрахователят няма да е длъжен да се съобрази с посочения от Вас размер, но при добра обосновка от Ваша страна, шансът да Ви изплати претендираната сума е по-голям. Като имам предвид съдебната практика от последните няколко години, смятам, че за уврежданията, които е получил Вашия съпруг, може да се претендира обезщетение от 10 000 до 20 000 лева. Точният размер се определя в зависимост от периода на възстановяване, характера и интензитета на болките, неудобствата, които съпругът Ви е принуден да търпи в резултат от уврежданията, времето, през което не може да ходи на работа, възрастта му и др. фактори.

Консултацията е поискана от: vangelov
Заявката е подадена на Dec 9, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Не съм в момента в България а се случи така, че на лизинговата ми кола и откраднаха Airbag-a. Плащам си вноските добросъвестно но въпреки това ДЗИ отказва плащане с идеята, че сами сме си го смъкнали. Не знам дали има възможност да се направи нещо по въпроса, но за мен това е пълен абсурд. Ще бъда повече от благодарен ако може да получа съвет. Всичко най-хубаво.

 

Отговор:
Здравейте, В Общите условия към застраховка „Каско“ на почти всички застрахователи (включително и ДЗИ) е включена клауза, че не покриват кражба на отделни части от автомобила, когато те са демонтирани (без значение кой е извършителят). За съжаление повечето хора, когато сключват застраховката, не знаят за тази клауза, а и никой не им насочва вниманието върху нея. Във Вашият случай застрахователят явно се е позовал на тази клауза, поради което, според мен, шансовете за успешно оспорване на отказа са минимални.

Консултацията е поискана от: kokine
Заявката е подадена на Dec 8, 2010

 

Въпрос:
Здравейте! Претърпях ПТП, в което участник бях само аз, ударих се в камък на банкета на пътя, в резултат на което има само материални щети по колата ми. тъй като беше късно, валеше дъжд и бях с двете си деца в колата, не извиках КАТ и нямам протокол, но на пътя все още има следи от събитието. Заведох щетата при застрахователя, но не получих както обикновено възлагателно писмо, а трябва да чакам 2 седмици, за да се вземе решение от комисия. Има ли законови действия, които мога да предприема, за да ускоря взимането на решение в моя полза? Автомобилът има каско и е на лизинг.

 

Отговор:
Здравейте, По закон срокът за произнасяне по щета е 15-дневен, считано от датата, на която са представени всички изискани документи по щетата. Следователно срокът, който са Ви дали, не може да бъде ускорен. Предполагам, че този път се разглежда от комисия, тъй като липсва протокол от КАТ. В такива случаи застрахователите обикновено изследват дали нанесените увреждания по автомобила действително е възможно да са настъпили по описания от застрахованото лице начин.

Консултацията е поискана от: ekeranova
Заявката е подадена на Dec 7, 2010

 

Въпрос:
Здравейте г-н Николов, имам нужда от вашият съвет. Преди три години претърпяхме ПТП с приятеля ми. Виновен беше приятелят ми, тъй като отне предимство. Гражданската му застраховка беше направена във фирма ДСК Гаранция на изплащане. Фирмата трябваше сама да си спира вноските за ГО от определена банкова сметка. След ПТП-то обаче се установи,че фирмата не е теглила пари от банковата сметка, а ГО е невалидна поради неплащане. Сега ние трябва да изплатим 15 000лв заради грешка, която допуска застрахователната компания,която пък твърди, разбира се, че няма грешка при тях, а виновните сме ние. Въпросът ми е има ли някакъв изход от тази ситуация? Може ли да подадем някакво възражение и не трябва ли застрахователната компания да ни уведоми с писмо щом е прекратила ГО поради наплащане? Благодаря Ви много предварително!

 

Отговор:
Здравейте, Доколкото разбирам във Вашия случай нито една вноска не е платена. При това положение, трябва да са налице три условия, за да може да се иска от застрахователя изплащане на застрахователното обезщетение. Първото условие е в полицата да е уговорено или поне да става ясно, че срокът на действие на полицата започва да тече и без да е платена първата вноска. Второто условие е, към момента на настъпване на ПТП-то, върху Вашия автомобил да е бил залепен стикерът за „Гражданска отговорност“, показващ наличието на валидна полица към тази дата. Третото условие е във Вашата банкова сметка да е имало достатъчно пари към датата на падежа на съответната вноска. Ако последното условие е налице, а някое от другите две не е, то бихте могли, след като изплатите претендираната към Вас сума, да съдите застрахователя за претърпени загуби в резултат от неговите недобросъвестни действия.

Консултацията е поискана от: Миленова
Заявката е подадена на Dec 3, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Въпросът ми е следния – преди около година претърпяхме ПТП, при което вина имаше съпругът ми, за което беше съден и наказан с пробация за причинена средна телесна повреда на лице, пътуващо в друг автомобил. Не е употребявал алкохол по време на ПТПто, имаше валидна гражданска отговорност и потърпевшите в другия автомобил, в който се ударихме, през юни тази година са получили обезщетение за нанесените им материални и нематериални щети от застрахователя ни. Сега, месеци по-късно, получихме известие за искова молба, пусната от тях срещу застр. дружество и срещу съпругът ми в случай на евентуалност, че полученото обезщетение не ги удовлетворява. Въпросът ми е може ли като изход от това ново дело да се наложи ние да плащаме разликата между това, което е платила ЗД, и това, което искат потърпевшите? Каква е съдебната практика в случая? Има ли основания да се притесняваме от това дело, при условие, че ГО е била валидна и няма основания за регресен иск от страна на ЗД срещу съпругът ми? Ще се радвам да получа бърз отговор от Вас, за което предварително благодаря. Поздрави, Миленова

 

Отговор:
Здравейте, В това ново дело пострадалите при ПТП-то ще трябва да докажат пред съда, че полученото от тях обезщетение не покрива вредите, които са претърпели. Ако спечелят делото, то най-вероятно осъден да заплати претендираната сума ще бъде само застрахователят. Това е така, защото застраховката „Гражданска отговорност“ покрива имуществените и неимуществени вреди, претърпени от пострадалите. След като съпругът Ви не е употребил алкохол, застрахователят има право на регресен иск, само ако Вашият съпруг е причинил умишлено ПТП-то или е нямал валидна шофьорска книжка. Предполагам, че тези хипотези във Вашия случай не са налице. Има и още едно основание за регресен иск – за лихвата върху претендираното пред съда обезщетение, която е текла от датата на катастрофата до датата на завеждане на делото. За да може застрахователят да претендира тази лихва от Вашия съпруг, обаче, трябва да не сте го уведомили за катастрофата в законовия 7-дневен срок и трябва първо застрахователят да бъде осъден да я плати на пострадалите.

Консултацията е поискана от: georgimax
Заявката е подадена на Nov 9, 2010

 

Въпрос:
Здравейте! Дядо ми беше бласнат от МПС от водач с сключена застраховка ГО след което е бласнат повторно от чужд гражданин със служебен автомобил и в следствие от това почина. След 5 години дела резултатът е солидарно водачите и фирмата собственик на втория автомобил да заплатят щетите , обосновани със съдебно решение. Застрахователят е участвал в процеса като трето лице, отказва да уважи иска като дори не си прави труда да ни върне изпънителните листи. Според тях делото тръбвало да е заведено директно срещу тях. Не изпраща никакъв офицялен отговор.

 

Отговор:
Здравейте, След като застрахователят е участвал в процеса като трето лице – помагач, той е обвързан от мотивите в решението. Не е обвързан единствено от размера на присъдената Ви сума и изпълнителните листове нямат действие спрямо него, тъй като в съдебното решение той не е посочен като осъдено лице. Независимо от това, застрахователят няма основание да откаже да Ви плати обезщетение. Може да откаже, ако обезщетението вече Ви е платено от застрахованите при него лица, но предполагам, че Вашият случай не е такъв. Има право, обаче, да определи обезщетение, което да е различно по размер от посоченото в съдебното решение. Ако отказва да Ви плати каквато и да било сума, ще трябва да заведете отделно дело срещу него, като съдът ще бъде обвързан от мотивите на предходното решение и ще трябва да реши въпроса единствено за размера на обезщетението. Относно задържането на изпълнителните листове от страна на застрахователя – няма право да откаже да Ви ги върне.

Консултацията е поискана от: vasi
Заявката е подадена на Nov 4, 2010

 

Въпрос:
Здравейте!Искам да Ви попитам колко е законовият срок за превеждане на паричното обещетение в банковата ми сметка за автокаско относно откраднат автомобил след като е определена сумата за изплащане от застрахователната компания и аз съм съгласна е нея?

 

Отговор:
Здравейте, По закон застрахователят е длъжен да определи и изплати обезщетението в 15-дневен срок от датата, на която е получил всички документи по заведената щета. Ако във Вашия случай е изтекъл този срок, то застрахователят е в нарушение.

Консултацията е поискана от: yatak
Заявката е подадена на Nov 3, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Случаят при мен е такъв: Както се движа с автомобила си от спрял автомобил се опита да слезе пътник без да се увери, че няма преминаващи по пътя автомобили, получи се удар само с материални щети (славабогу) по двата автомобила. КАТ дойде и изготви протокол за ПТП като даже изготви акт на пътника. Заведох претенция по гражданската отговорност на автомобила от който излезе пътника и в последстие получих писмо от застрахователната компания, че ми се отказва обезщетение с мотив гражданската отговорност покрива вреди причинени само от водачите на МПС! Искам да попитам вярно ли е това? нямам ли шанс да получа обезщетение от застраховател, а трябва да предявя иск към причинителя?

 

Отговор:
Здравейте, Действително застраховката „Гражданска отговорност“ покрива вредите, причинени от застрахования водач, но не и от пътници в управлявания от него автомобил. В случая можете да предявите иск за обезщетение директно към прекия причинител на вредите. Освен това, можете да се обърнете и към застрахователя си по застраховка „Каско“ (ако имате сключена такава). Независимо че е изтекъл 7-дневният срок за уведомяването му, можете да предявите претенция за обезщетение и към него, като представите Протокола за ПТП и други документи, които ще Ви поиска. По закон, при неспазване на 7-дневния срок за уведомяване, застрахователят по застраховка „Каско“ може да откаже изплащането на обезщетение, само ако застрахованият се е забавил „с цел да попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или неизпълнението е направило невъзможно установяването им от застрахователя“. Следователно, ако от документите, които ще представите на Вашия застраховател ясно се установяват обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът, то застрахователят няма да има законово основание да откаже да покрие щетите.

Консултацията е поискана от: palanova
Заявката е подадена на Oct 31, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Моят случай е следният: Вчера ми беше съставен акт от служители на КАТ поради следното: Паркирала съм автомобила си в пространството, прилежащо на жилищната кооперация, което представлява малък вътрешен двор. Вътре обаче е спрял чужд автомобил, не на собственици на кооперацията и то спрял пред гараж и почти на изхода. При движение назад леко го подпрях, тогава отнякъде се появи водача му и бързо се премести назад. Възникна някаква около 5 см драскотина на бронята му, но тъй като колата му беше нова и скъпа, той започна да си скубе косите. Аз бързах да взема сина си и се отдалечих, разчитайки че ще се върна след половин час и ще се разберем. Да, но като се върнах заварих КАТ, които ме изкараха престъпник, напуснал “местопрестъплението”. Никой не обърна внимание на моите думи, вмениха ми вина и ми връчиха акта. После, като се размислих, открих много неточности Цялата процедура с КАТ беше насочена да намерят виновен, за да си получи застраховката другия водач. Накараха ме да пиша, че при заден ход не съм видяла другата кола, като при възражението ми, че трябва да съм малоумна да не я видя, ми казаха, че така трябва да пиша, защото иначе ще стане по-лошо. Нарекоха вътрешния двор “обществен паркинг” (понеже не бил заграден), без да споменат, че другият водач е спрял пред гараж и на вход, т.е. на място, където пречи на движението, т.е. нарушава еди кой си член. Още повече не съм сигурна дали водачът не се е самонадраскал при движението си назад, тъй като моята кола беше само леко подпряна в бронята му. Освен това нямаше други свидетели. Въпросът ми е, дали моят застраховател на “Гражданска отговорност” може да откаже изплащане на щетите на “Пострадалия”, поради допълнителни разяснения за т.нар. “вина”и дали се подлага на съмнение кой е виновен? Трябва ли да информирам моя застраховател? Благодаря! Илиана Петкова

 

Отговор:
Здравейте г-жо Петкова, Ако в акта, който са Ви връчили представителите на КАТ, е посочено, че вината за щетите по другия автомобил е Ваша, то това би следвало да е достатъчно, за да може водачът на другия автомобил да си получи обезщетението от Вашия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“. Съветвам Ви да уведомите писмено за случая застрахователя си по гражданската отговорност, тъй като по закон имате задължение да го направите в 7-дневен срок от настъпване на произшествието. В случая имате интерес другият водач да си получи обезщетението от Вашия застраховател, защото иначе ще бъде принуден да си го търси от Вас лично. Ако считате, че от КАТ неправилно са Ви издали акта, вменявайки Ви вина за произшествието, можете да подадете писмено възражение чрез органа, който Ви го е издал – в 3-дневен срок от настъпването на инцидента. Ако 3-дневният срок вече е изтекъл и впоследствие бъде издадено наказателно постановление, с което Ви е наложена някаква санкция, имате право да обжалвате постановлението по съдебен ред.

<< Предишни страници | Следващи страници >>

<< стр.1<< стр.2<< стр.3<< стр.4стр.6 >>стр.7 >>стр.8 >>