Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застрахователно обезщетение при ПТП в чужбина – към кого да се обърнем

Адвокат Деян Николов > Обезщетение  > Застрахователно обезщетение при ПТП в чужбина – към кого да се обърнем
Застрахователно обезщетение при ПТП в чужбина – към кого да се обърнем
Как да получим обезщетение при птп в чужбина

Идеята за тази статия се роди покрай редицата случаи с българи, пострадали в чужбина, с които се занимавах в последните години. Практиката ми като адвокат по тези казуси ми даде възможност да разбера с колко трудности се сблъскват тези хора, за да могат в крайна сметка да получат дължимото им обезщетение за инцидент, претърпян в чужбина.

Касае се за случаи на българи, които по време на престой в чужда държава са претърпяли инцидент (например ПТП), но след това са се върнали в България и са били затруднени в комуникацията си с чуждестранния застраховател, който им дължи обезщетение. Немалко са случаите и на български моряци, пострадали в чужбина  по време на плаване с кораб, собственост на чуждестранна компания, които след завръщането си в България имат нелеката задача да търсят начините за получаване на дължимото им обезщетение за претърпяната злополука.

ПРЕТЕНЦИЯ КЪМ ЧУЖДЕСТРАНЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛ

Уреждането на претенцията на българин, който се намира в България, към застраховател, чието седалище е в друга държава, е дълъг и сложен процес. В случаите, когато ПТП-то е настъпило в чужда държава, обикновено се прилага законодателството на тази държава.

Това означава, че ако се води съдебно дело срещу чуждестранния застраховател, съдът ще трябва да прилага законодателството на чуждата държава, което би създало допълнителни усложнения в хода на съдебния процес и би довело до забавяне на делото. Затова, в общия случай най-добрият изход за пострадалия е постигането на извънсъдебно уреждане на претенцията му към чуждестранния застраховател.

По пътя към постигането на извънсъдебно уреждане на претенцията за изплащане на обезщетение от чуждестранен застраховател, едно от първите неща, с които пострадалият се сблъсква е това, че се налага кореспонденцията да бъде водена на чужд език. Освен това, необходимо е пострадалият да се запознае със законодателството на съответната държава, за да може в максимална степен да е наясно с правата си. Воденето на преговори с чуждестранния застраховател, събирането и представянето на необходимите документи, както и тяхното превеждане на съответния език, са също важна част от целия процес.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  ПРИ ПТП В ЧУЖБИНА

Преди предявяването на претенцията си към чуждестранния застраховател, пострадалият при ПТП в чужбина е важно да бъде запознат с реалния размер на обезщетението, което има право да претендира. В противен случай, има опасност да получи много по-ниско обезщетение от реално дължимото. В различните държави нормативната уредба относно застрахователните обезщетения е доста разнородна.

Когато става въпрос за обезщетение при ПТП в чужбина, размерите на застрахователните обезщетения по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите се изчисляват по утвърдена методика или таблица за държави като Испания, Белгия, Италия, Дания или Великобритания например.

А ако става въпрос за обезщетение при ПТП в Германия, Унгария, Гърция, Румъния, Швейцария, Австрия, Нидерландия (Холандия) или Полша например, в тези държави е възприета практиката обезщетението за неимуществени вреди да се определя по справедливост от съда или експертна комисия към застрахователя, като се взимат предвид степента и характера на уврежданията на пострадалия, периода на възстановяване, неговата възраст, загубата на работоспособност, загубата на доходи в резултат от застрахователното събитие и т.н.

Важен въпрос е и въпросът за давностния срок за предявяването на претенцията. В някои държави давностният срок за претенция по застраховката „Гражданска отговорност” например е 5 години, считано от датата на застрахователното събитие, а в други – 2 или 3 години.

Сложността на материята, липсата на достатъчно информация относно чуждото законодателство, разстоянието и езиковата бариера при комуникацията с чуждестранния застраховател често обезверяват пострадалите още преди да се предявили своята претенция.

Има и случаи, в които претенцията е предявена, но година или дори две години по-късно обезщетение все още не е получено. Затова такива хора, които са пострадали в чужбина се нуждаят от професионална помощ, която да ги ориентира относно правата им, да защити интересите им пред застрахователя и в крайна сметка да доведе до така желания резултат.

БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА ПРИЕМНА – Записванията продължават до 31 юли 2024 г.

Ако при катастрофа сте претърпели средна или тежка телесна повреда, или Ваш близък е загинал, и имате въпроси във връзка с Вашите права, можете да се запишете на посочените по-долу телефони за лична консултация с адв. Деян Николов.

Консултациите ще бъдат предоставени безплатно, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Телефони за записвания: 02 / 986 43 17; 0885 / 711 791
Адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 5Б, ет. 1
Е-mail: nikolov@zastrahovan.eu
Адв. Деян Николов

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В Германия обезщетението за претърпени неимуществени вреди вследствие на катастрофа се определя по справедливост (няма таблици, по които да се изчислява). Това се отнася както за случаите, в които пострадалият е получил телесни повреди, така и за случаите на смърт при ПТП на близък човек. При смърт, право на обезщетение за неимуществени вреди има всеки, който е изградил особена лична привързаност с починалия. Презюмира се, че такава привързаност е налице по отношение на съпрузи, вкл. фактическите такива, деца и родители на починалия. Наред с обезщетението за неимуществени вреди, в Германия се изплаща обезщетение и за пропуснати ползи (поради намалена работоспособност или поради загуба на дължимата издръжка от починалия), както и за всички разходи, чиято необходимост е била породена от катастрофата – разходи за погребение, за закупуване на лекарства, уреди и услуги, свързани с влошеното здравословно състояние, разходи за болногледач и т.н.

В Англия обезщетенията за неимуществени и имуществени вреди при ПТП се определят въз основа на утвърдена методика (таблици). В повечето случаи обезщетенията при телесни увреждания сериозно надвишават обезщетенията за неимуществени вреди, които се полагат на близките на починал. Обезщетенията за телесни увреждания са определени въз основа на редица фактори, като: възраст на пострадалия, медицински разходи, материални нужди, намалена или изгубена работоспособност и т.н. Право на обезщетение за неимуществени вреди при смърт, вследствие от катастрофа, имат съпрузите, вкл. фактическите такива. Такова право имат и родителите, но само ако починалият е бил малолетен или непълнолетен и не е бил женен или живеещ на съпружески начала с някого към датата на смъртта. При смърт се изплаща и обезщетение за пропуснати ползи (за изгубена издръжка) на членовете на семейството на починалия, както и за разходите за погребение.

Във Франция обезщетението за неимуществени вреди при смърт на близък човек, вследствие от ПТП, се определя по справедливост, като с право на такова обезщетение е всеки, който е изградил особена лична привързаност към починалия. Също така, преживелият съпруг (вкл. фактическия такъв), както и децата, които са били издържани от починалия, могат да претендират и за финансови загуби вследствие от смъртта на пострадалия. По по-различен начин се определя обезщетението за телесни повреди – за да определят това обезщетение застрахователите и съдилищата в страната използват таблица, която няма задължителен, но има препоръчителен характер. Обезщетението при телесни повреди включва както претърпените неимуществени вреди, така и претърпените имуществени вреди, като се взимат предвид редица фактори - например възрастта на пострадалия, професията му и доколко ще може занапред да продължи да я упражнява, семейното му положение, периода на възстановяване, трайните негативни последици, които пострадалият ще продължава да търпи за в бъдеще и т.н.

Съгласно белгийското законодателство, при смърт вследствие от катастрофа, застрахователят на виновния водач изплаща обезщетение за пропусната издръжка на лицата, които са имали право на издръжка от починалия (най-често децата му). Преживелият партньор (съпруг) на починалия има право на обезщетение за домакинска грижа. Размерът му се изчислява по математическа формула, която взема под внимание броя на членовете на семейството на починалия, полът на починалия и други критерии. Това обезщетение, както и обезщетението за пропусната издръжка, се определят съгласно приета в Белгия таблица. Колкото до обезщетението при телесни повреди – то отново се изчислява по утвърдени таблици, като се взимат предвид редица компоненти: периода, в който са търпени болки и страдания (неимуществени вреди); загубата на трудови доходи; разходите за лечение и други разходи, които са в пряка причинна връзка с катастрофата; наличието на временна и/или трайно намалена работоспособност; възрастта на пострадалия; семейното му положение и т.н.

В Испания различните видове обезщетения са уредени в приета със закон таблица, която е задължителна за съдилищата. На обезщетяване подлежат вредите, причинени от смърт, трайни телесни наранявания и временни телесни наранявания. Всяка една от тези категории вреди, включва три подвида обезщетения – общи, специални и имуществени вреди. Общите и специалните са все неимуществени вреди, като разликата между двете е, че общите вреди се предполагат и обезщетението за тях се дължи само въз основа на настъпване на увреждащото събитие (напр. смърт, счупване на бедрена кост и т.н.) Специалните вреди съставляват индивидуални негативни последици, които са различни за всеки човек и, които увеличават тежестта на общите вреди (напр. смърт на единствен родител). Имуществените вреди обхващат както разходи за лечение, болногледач, погребение и други разходи, така и пропуснати ползи, под формата например на трудови доходи и издръжка. При смърт, право на обезщетение имат съпрузите, вкл. фактическите такива, родителите, бабите, дядовците, децата, внуците, братята, сестрите и други лица, които са били особено близки на починалия.

В Италия обезщетението за имуществени вреди при телесни наранявания включва разходи за лечение и други разходи, които са породени от претърпения инцидент, както и пропуснати ползи от загуба на доход. Обезщетението за неимуществени вреди при телесни наранявания включва т. нар. „биологични“ вреди и „морални“ вреди. Размерът на обезщетението за биологични вреди е пряко свързан с процентът на инвалидност, който е определен на пострадалия по повод на нанесените му травми. По отношение на увреждания, предизвикали определяне на процент на инвалидност от 1% до 9%, съдът е длъжен да определи обезщетението съобразно действаща в Италия национална таблица. По отношение на увреждания, водещи до определянето на инвалидност от 10% до 100 %, липсва задължителна национална таблица, като някои съдилища са разработили свои собствени таблици, а други изследват средните размери на обезщетенията, определяни в съдебната практика за дадено увреждане. Колкото до „моралните вреди” – обезщетението за тях най-често се определя по таблица, в която е възприет принципът за изчисляването на обезщетението за морални вреди, като процент от обезщетението за биологични вреди. Обезщетението за неимуществени вреди при смърт се определя по същия начин – като процент от обезщетението за биологични вреди, което починалият би получил, ако беше останал жив. Право на обезщетение при смърт имат съпрузите, вкл. фактическите такива, децата, родителите, бабите, дядовците, братята и сестрите на починалия.

Тагове:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 коментара

 • Анна Илиева
  Отговор 26.04.2016 в 13:24

  Здравейте адвокат Николов. Случая е следния: През месец 11.2011 г. в Унгария, настъпва ПТП. Две теглещи се МПС с българска регистрация се удрят челно в чуждестранен ТИР. Теглещия водач, в последния момент избягва удара, но понеже се теглят с твърда връзка, задния водач реално не може да направи нищо и последва удар при който той умира. Делото мина на три инстанции в Унгария и имаме осъдителна присъда за водача който тегли.
  Та питането ми е следното: Решили сме /наследниците на починалия/ да заведем гр. дело срещу българския застраховател, обаче не знаем дали българския съд ще признае унгарската присъда, защото знаем , че българските наказателни присъди ги признава. Ако ги признава има ли някаква процедура преди това или си е стандартно дело.
  Благодаря Ви предварително.

 • Елена Митусис
  Отговор 17.03.2016 в 20:24

  Здравейте,мои близки изпаднаха в следната ситуация – претърпяха ПТП в Унгария – румънско ПС ги удря отзад, като вината, съгласно протокола на полицията, не е на моите близки. Няма пострадали лица, но колата е тотално увредена и в последствие бракувана.
  Обърнахме се към международния представител на румънската застрахователната компания на виновното лице и заведохме претенция.
  Осем месеца по-късно се оказа, че румънската застрахователната компания на виновното лице фалира и почти година от инцидента международния представител ни уведоми, че не може да направи нищо повече по въпроса.
  В момента водим кореспонденция с Румънския гаранционен фонд и те изискват от нас застрахователната полица на виновния водач.
  Въпросът ми е задължително ли е потърпевшото лице да разполата с такава полица или копие от нея, за да бъде уважена претенцията му.
  И може ли липсата на такава да послужи като основание за отказ.
  С уважение: Е. Митусис