Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Гражданска отговорност“

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Застраховка „Гражданска отговорност“

Обезщетение по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Ако Вие или Ваш близък сте пострадали при катастрофа (ПТП), имате право да претендирате изплащане на застрахователно обезщетение по „Гражданска отговорност” от застрахователя на виновния за катастрофата (ПТП-то) водач.

 

Има ли срок за завеждане на щета по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

В закона не е предвиден конкретен срок за предявяване на претенцията на увреденото лице към застрахователя на виновния водач по „Гражданска отговорност“. Разбира се, когато щетата касае вреди по автомобил, е препоръчително възможно най-скоро да бъде уведомен застрахователя, да може да направи оглед на вредите по автомобила и да ги опише. Когато, обаче, претенцията на увреденото лице касае претърпяна от него телесна повреда или смърт на негов близък, то тогава единствения срок, с който трябва да се съобрази, е 5-годишният давностен срок (считано от датата на ПТП-то) за предявяване на съдебен иск срещу застрахователя. За да може да предяви съдебен иск, обаче, пострадалият е длъжен преди това първо да предяви претенцията си към застрахователя. Ако застрахователят откаже да изплати обезщетението или не се произнесе по предявената претенция в рамките на законовия 3-месечен срок, или ако пострадалият не е съгласен с размера на предложеното му обезщетение, то тогава се поражда правото на пострадалия да предяви претенцията си по съдебен ред.

 

Как се предявява претенция към застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” за изплащане на застрахователно обезщетение?

Претенцията на увреденото лице следва да бъде предявена в писмена форма. Процедурата по уреждане на претенцията обикновено отнема няколко месеца и е свързана с водене на кореспонденция и преговори, както и със събиране и представяне на необходимите документи на застрахователя. Когато претенцията се предявява и урежда чрез адвокат, който е специалист по застрахователно право, увреденото лице има възможността да получи професионална защита на интересите си, която да доведе до получаване на обезщетение в по-висок размер и в разумни срокове.

 

Какво покрива „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причиненитe чрез притежавано или използвано от застрахования моторно превозно средство вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата.

 

Вредите, които се покриват от застрахователя са:

  • неимуществените и имуществените вреди, настъпили вследствие на тежка, средна или лека телесна повреда, или смърт;
  • вредите, нанесени върху друг автомобил или друго чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането (ПТП –то);
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция пред застрахователя, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

 

Чия отговорност покрива застрахователят?

Застрахователят покрива отговорността на застрахования, а именно:

  • собственика на моторното превозно средство, с което са причинени вредите и за което е налице валидно сключено сключена застрахователна полица;
  • всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание;

 

Застрахователят покрива отговорността и на:

  • лице, което не е изрично или мълчаливо упълномощено да управлява моторното превозно средство, при условие че не е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс;
  • лице, което не притежава или на което временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство;
  • лице, което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.

 

Кои лица имат право да искат от застрахователя изплащане на застрахователно обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал при ПТП има право да иска обезщетение от застрахователя, с който виновният водач е сключил застраховка „Гражданска отговорност”. Обезщетението може да се иска направо от застрахователя – не е необходимо първо да се иска от виновния водач.

Виновният водач има право да получи застрахователното обезщетение, ако е заплатил вредите на увреденото лице.

 

Към кого се предявява претенция по застраховка „Гражданска отговорност“ относно ПТП, настъпило в чужбина?

В случай че сте претърпели имуществени и/или неимуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило в друга държава и причинено от друго МПС, имате право да предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение към застрахователя на виновния за ПТП-то водач. Ако застрахователят е със седалище в чужбина, можете да предявите претенцията си директно към него или към неговия представител в България. За увредените лица е препоръчително да се представляват от адвокат с опит в уреждането на подобни претенции пред чуждестранни застрахователи.

БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА ПРИЕМНА – Записванията продължават до 31 май 2024 г.

Ако при катастрофа сте претърпели средна или тежка телесна повреда, или Ваш близък е загинал, и имате въпроси във връзка с Вашите права, можете да се запишете на посочените по-долу телефони за лична консултация с адв. Деян Николов.

Консултациите ще бъдат предоставени безплатно, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Телефони за записвания: 02 / 986 43 17; 0885 / 711 791
Адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 5Б, ет. 1
Е-mail: nikolov@zastrahovan.eu
Адв. Деян Николов

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

⚖️ Застрахователят ми изплати обезщетение за уврежданията по автомобила ми, което е много по-ниско от стойността на ремонта на автомобила. Какви са правата ми?

След като получите занижено обезщетение от застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност”, можете да подадете възражение до застрахователя за доплащане на обезщетението, като приложите фактура за извършения ремонт от сервиз (в случай, че ремонтът вече е извършен). Ако ремонтът все още не е извършен, можете да приложите проформа-фактура или оферта от сервиз. В случай, че застрахователят откаже да извърши доплащане на обезщетението, можете да предявите съдебен иск за разликата до реалния размер на обезщетението. Съдът ще определи размера на дължимото Ви обезщетение въз основа на средната пазарна стойност на ремонта на автомобила, без да се прилагат коефициенти за овехтяване.

❓ Как се определя размерът на обезщетението за неимуществени вреди при ПТП?

Съгласно закона, обезщетението за неимуществени вреди се определя от експертна комисия към застрахователя или от съда по справедливост. Това означава, че при определяне размера на обезщетението се взимат предвид редица фактори, като например: периода на възстановяване; наличието, респ. липсата на трайни остатъчни последици в областта на получените травми; възрастта на пострадалия; негативните последици за пострадалия от инцидента в личен, професионален, социален и психологически аспект.

❓ Пострадах при ПТП, но полицейските органи не са ме отразили в Протокола за ПТП като пострадало лице, тъй като травмите ми бяха установени по-късно. Какво мога да направя?

Когато травмите бъдат установени не непосредствено след катастрофата, а в някакъв по-късен момент, пострадалият може да подаде молба до полицията с искане да бъде издаден нов Протокол за ПТП или друг документ (например Удостоверение), в който да бъде отбелязано, че той е пострадало от катастрофата лице.

За целта е необходимо пострадалият да приложи доказателства за травмите си (медицински документи), като е препоръчително да бъде представено и съдебно-медицинско удостоверение от съдебен лекар – за доказване на причинно-следствената връзка между ПТП-то и установените на по-късен етап травми. Отделно от това, пострадалият може да подаде жалба до прокуратурата във връзка с настъпилото ПТП, като в хода на разследването също може да бъде доказано, че травмите са вследствие от ПТП-то.

❌ Пострадах в катастрофа, но не си бях поставил предпазния колан? Това ще се отрази ли на размера на обезщетението ми?

Липсата на поставен предпазен колан, от страна на пострадалия, сама по себе си не е достатъчна, за да му бъде намалено дължимото обезщетение. Само ако сте установи, че в конкретната ситуация поставянето на предпазния колан е щяло да доведе до по-леки наранявания или изцяло да предпази пострадалия от наранявания, обезщетението на пострадалия се намалява.

⚫ При ПТП, което е настъпило поради техническа неизправност на автомобила, пострадалите лица имат ли право на обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност” на този автомобил?

Освен отговорносттта на водача на автомобила, застраховката „Гражданска отговорност” покрива и отговорността на собственика на автомобила за причинените на трети лица вреди. Затова, ако се докаже, че причината за катастрофата е техническа неизправност на автомобила, пострадалите лица (с изключение на самия собственик на автомобила) имат право да получат обезщетение от застрахователя на автомобила.