(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Гражданска отговорност“

Деян Николов (адвокат по застрахователно право) > Услуги > Застраховка „Гражданска отговорност“

Обезщетение по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Ако Вие или Ваш близък сте пострадали при катастрофа (ПТП), имате право да претендирате изплащане на застрахователно обезщетение по „Гражданска отговорност” от застрахователя на виновния за катастрофата (ПТП-то) водач.

 

Кога може да бъде предявена претенцията към застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

Увредените лица могат непосредствено след настъпване на ПТП-то да предявят претенция към застрахователя на виновния водач за изплащане на застрахователно обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ако e бил съставен Протокол за ПТП, Двустранен констативен протокол или друг документ, в който е установена вината за настъпване на ПТП-то, не е необходимо да се изчаква приключването на наказателното производство по случая (ако е било образувано такова). В тези случаи, независимо дали е приключило наказателното производство, застрахователят е длъжен да се произнесе в 15-дневен срок от представянето на необходимите документи по щетата, но не по-късно от 3 месеца след датата на завеждане на щетата.

 

Как се предявява претенция към застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” за изплащане на застрахователно обезщетение?

Претенцията на увреденото лице следва да бъде предявена в писмена форма. Процедурата по уреждане на претенцията обикновено отнема няколко месеца и е свързана с водене на кореспонденция и преговори, както и със събиране и представяне на необходимите документи на застрахователя. Когато претенцията се предявява и урежда чрез адвокат, който е специалист по застрахователно право, увреденото лице има възможността да получи професионална защита на интересите си, която да доведе до получаване на обезщетение в по-висок размер и в разумни срокове.

 

Какви вреди покрива застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност”?

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причиненитe чрез притежавано или използвано от застрахования моторно превозно средство вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата.

 

Вредите, които се покриват от застрахователя са:

  • неимуществените и имуществените вреди, настъпили вследствие на тежка, средна или лека телесна повреда, или смърт;
  • вредите, нанесени върху друг автомобил или друго чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането (ПТП –то);
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция пред застрахователя, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

 

Чия отговорност покрива застрахователят?

Застрахователят покрива отговорността на застрахования, а именно:

  • собственика на моторното превозно средство, с което са причинени вредите и за което е налице валидно сключено сключена застрахователна полица;
  • всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание;

 

Застрахователят покрива отговорността и на:

  • лице, което не е изрично или мълчаливо упълномощено да управлява моторното превозно средство, при условие че не е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс;
  • лице, което не притежава или на което временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство;
  • лице, което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.

 

Кои лица имат право да искат от застрахователя изплащане на застрахователно обезщетение по „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал при ПТП има право да иска обезщетение от застрахователя, с който виновният водач е сключил застраховка „Гражданска отговорност”. Обезщетението може да се иска направо от застрахователя – не е необходимо първо да се иска от виновния водач.

Виновният водач има право да получи застрахователното обезщетение, ако е заплатил вредите на увреденото лице.

 

Към кого се предявява претенция по застраховка „Гражданска отговорност“ относно ПТП, настъпило в чужбина?

В случай че сте претърпели имуществени и/или неимуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило в друга държава и причинено от друго МПС, имате право да предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение към застрахователя на виновния за ПТП-то водач. Ако застрахователят е със седалище в чужбина, можете да предявите претенцията си директно към него или към неговия представител в България. За увредените лица е препоръчително да се представляват от адвокат с опит в уреждането на подобни претенции пред чуждестранни застрахователи.

БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА ПРИЕМНА – Записванията продължават до 28 февруари 2019 г.

Ако при катастрофа сте претърпели средна или тежка телесна повреда, или Ваш близък е загинал, и имате въпроси във връзка с Вашите права, можете да се запишете на посочените по-долу телефони за лична консултация с адв. Деян Николов.

Консултациите ще бъдат предоставени безплатно, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Телефони за записвания: 02 / 986 43 17; 0885 / 711 791
Адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 5Б, ет. 1
Е-mail: nikolov@zastrahovan.eu
Адв. Деян Николов

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право

Застраховка „Гражданска отговорност“
Оценете страницата

Свързани статии