Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Имущество“

Застраховка „Имущество“

 

Какво имущество може да се застрахова?

Предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всякакво имущество, което за застрахования е оценимо в пари (например жилище, сграда, домашно имущество, МПС, офис оборудване, производствени машини и съоръжения, и т.н.).

 

При настъпването на какви събития може да се иска изплащане на застрахователно обезщетение от застрахователя?

Събитията, при чието настъпване застрахователят дължи застрахователно обезщетение, се посочват в застрахователния договор.

 

Това могат да бъдат:

  • пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
  • природни бедствия – буря, ураган, земетресение, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
  • аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
  • кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);
  • други събития, посочени в застрахователния договор.

 

Какво включва застрахователното обезщетение?

Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Когато застрахованото имущество е частично увредено, застрахователното обезщетение следва да покрие разходите за възстановяването на нанесените вреди. Застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни. В този случай застрахователят може да бъде задължаван и над застрахователната сума, когато разходите са били направени в изпълнение на негови указания.

 

Застрахователят дължи обезщетение за пропуснати ползи, само ако това е изрично уговорено в застрахователния договор.

 

Какви права има застрахования при кражба или пълна загуба на застрахованото имущество?

При кражба или пълна загуба на застрахованото имущество, собственикът или лицето, в чиято полза е сключена застраховката, има право да получи застрахователното обезщетение.  Размерът на застрахователното обезщетение за кражба или пълна загуба на застрахованото имущество следва да е равен на действителната му пазарна стойност към датата на застрахователното събитие.

 

В случай, че застрахователят постанови отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, поради неизпълнение на дадено задължение на застрахованото лице по застрахователния договор, то застрахованото лице има право да предяви съдебен иск срещу застрахователя. В такива случаи, при които застрахователят отказва да удовлетвори претенцията на застрахования по доброволен път, съдът има правомощията да се произнесе относно основателността на постановения отказ. Когато неизпълнението на задължение на застрахования, с което застрахователят е обосновал отказа си, не е в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие, съдът отменя отказа и осъжда застрахователя да заплати застрахователното обезщетение.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право