Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Карго“

Застраховка „Карго“

 

Какво включва покритието на застраховката „Карго”?

 

Застраховката „Карго” обхваща различните товари по време на техния международен и вътрешен превоз. Застрахователният договор при сухопътни, въздушни и речни превози покрива всички рискове, на които е изложен превозваният товар, освен ако е уговорено друго.

 

Покритието на застраховката зависи силно от:

  • вида на застрахования товар;
  • вида на превоза (по земя, по въздух или по вода);
  • начина на опаковане.

 

С „Карго” застраховка може да се постигне пълно покритие, ограничено покритие или минимално покритие в зависимост от клаузите в застрахователния договор. Застраховката е валидна само за дестинациите, посочени в застрахователния договор.

 

Към този вид застраховки спадат и застраховката „Отговорност на превозвача“ и договора за „Морска застраховка”.

 

Застраховката „Отговорност на превозвача“ покрива отговорността на застрахования превозвач за щета на стоки или част от тях, причинена на трето лице, вследствие на на повреда или загуба, настъпила по време на превоз на стоки, извършван от застрахования превозвач.

 

С договора за морска застраховка застрахователят се задължава да покрива уговорените в застрахователния договор морски рискове и да заплати в границите на застрахованата сума обезщетение за вредите. Предмет на морската застраховка може да бъде всеки имуществен интерес, свързан с корабоплаването, оценим в пари, като кораб в експлоатация, ремонт или строеж; товар; навло; цената за наем на кораб; възнаграждението от превоз на пътници; печалбата, очаквана от пристигането на товара в местоназначението; разходите по обща авария; задълженията и обезпеченията, свързани с кораба, товара или навлото; задълженията за трудови възнаграждения на капитана и членовете на екипажа и др.

 

 

Какво включва застрахователното обезщетение?

 

Превозваните товари могат да се застраховат до пазарната цена, която имат в местоназначението. Застрахователят изплаща на застрахования (ползващото се лице) парично обезщетение за разходите по възстановяване на увреденото или погинало застраховано имущество (застрахован товар) в същия вид и качество, каквито са имали непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие. По своя преценка и със съгласието на застрахования, застрахователят може да възстанови увреденото или да замени погиналото застраховано имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение или да се присъедини към други застрахователи за това.

 

Застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право