Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Каско“

Застраховка „Каско”

 

Какво покрива застраховката „Каско”?

Застраховката „Каско” най-често покрива вредите, причинени на притежаван от застрахованото лице автомобил, мотоциклет, камион, автобус или друго МПС в резултат на настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, повреда, злоумишлени действия на трети лица или друго уговорено в застрахователния договор събитие. Възможно е да бъде сключена застраховка „Каско” с покритие само за отделни рискове, които изрично биват посочени в застрахователния договор.

Обикновено покритието на застраховката е ограничено до територията на страната, но е възможно да бъде разширено до страните членки на ЕС или на споразумението „Зелена карта”.

 

Как се определя размерът на застрахователното обезщетение при застраховка „Каско”?

Обезщетението по застраховка „Каско” поначало трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увреденото МПС от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител. В случай че не е съгласен със съдържанието на описа, застрахованият следва да предяви възраженията си преди да го подпише.

 

При нанасяне на частична повреда на застрахования автомобил, застрахователят по застраховка „Каско” дължи обезщетение, равностойно на погиналата част или на разноските, необходими за отстраняване на повредата. В зависимост от уговореното в застрахователния договор, размерът на застрахователното обезщетение може да бъде определен:

  • по цени на официален вносител;
  • по проформа-фактура, издадена от сервиз или
  • по експертна оценка на застрахователя.

Ако е уговорено в застрахователния договор, ремонтът на застрахования автомобил може да бъде извършен и в доверен сервиз на застрахователя.

 

При кражба на застрахования автомобил, размерът на застрахователното обезщетение следва да е равен на действителната пазарна стойност на автомобила към датата на застрахователното събитие.

 

Какви са предпоставките за обявяване на тотална щета на застрахования автомобил?

Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят следва да изиска от застрахования доказателство за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство. Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.

 

На кого се изплаща застрахователното обезщетение, ако автомобилът е на лизинг?

Ако автомобилът е на лизинг, при частична щета застрахователят изплаща обезщетението на ползвателя на автомобила (лизингополучателя). Обезщетението може да бъде заплатено и директно на сервиза, в който ще бъде извършен ремонтът на автомобила, ако има такава уговорка в застрахователния договор. 

 

При кражба или тотална щета на лизингов автомобил обезщетението се изплаща на собственика на автомобила (лизингодателя), като застрахователят е длъжен да уведоми изрично и писмено в еднодневен срок от деня на плащането лизингополучателя, посочвайки размера на извършеното плащане. В такива случаи лизингодателят може да задържи само такава част от обезщетението, която е равна на неизплатените задължения на лизингополучателя по договора за лизинг. С тази част от обезщетението се погасяват задълженията на лизингополучателя по договора за лизинг, като лизингодателят е длъжен в 7-дневен срок да заплати на лизингополучателя останалата част от застрахователното обезщетение.

 

В кои случаи застрахователят има право да постанови отказ на щета по „Каско“?

Застрахователят може да постанови отказ на щета по „Каско“ само при наличие на някоя следните хипотези:
  • при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
  • при умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице;
  • при неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е довело до възникване на застрахователното събитие;
  • в други случаи, предвидени със закон.

 

Как се пише възражение срещу застраховател?

В случай, че застрахователят откаже да изплати обезщетение по заведена щета, застрахованото лице може да подаде възражение до застрахователната компания. В закона няма изисквания относно съдържанието на едно такова възражение, поради което същото може да бъде изготвено в свободна форма. В закона няма и определен срок за подаването на такова възражение. Единственият срок, с който застрахованият трябва да се съобрази, е 3-годишният давностен срок (считано от датата на застрахователното събитие) за предявяване на съдебен иск.  Срокът, в който застрахователят трябва да отговори на възражението, също не е определен в закона, като най-често такъв срок е посочен във Вътрешните правила на съответния застраховател. Съгласно Вътрешните правила на повечето застрахователи, срокът за отговор на подадено от застрахования възражение е не повече от 1 месец.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

❓ В кои случаи застрахователят следва да ми изплати обезщетение за ремонта на автомобила ми по цени за оригинални части?

Ако автомобилът Ви все още има действаща гаранция от официалния вносител или производителя на марката (например е на по-малко от 5 години), застрахователят следва да Ви изплати обезщетение по цени за оригинални части. Ако автомобилът вече не е в гаранция (например е на повече от 5 години), тогава застрахователят може да определи обезщетението и на база цени за алтернативни части или части втора употреба. Ако, обаче, за конкретния модел автомобил липсват на пазара алтернативни части или части втора употреба, то тогава застрахователят следва да Ви изплати обезщетението по цени за оригинални части.

✅ Как се определя обезщетението при тотална щета?

За да е налице тотална щета, трябва стойността на ремонта на повредите по автомобила да надвишава 70 % от средната пазарна стойност на автомобила към датата на застрахователното събитие. Тоест, тук меродавна е не сумата, за която е застрахован автомобил, а средната му пазарна стойност към датата на застрахователното събитие. След като застрахователят обяви тотална щета, той трябва да определи обезщетението, като от средната пазарна стойност на автомобила се извади стойността на запазените части. В такива случаи на тотална щета, стойността на запазените части не може да надвишава 30 % от стойността на автомобила.

❌ Застрахователят има ли право да откаже да ми изплати обезщетението за щета със самокатастрофирал автомобил, поради това че не съм представил Протокол за ПТП от полицията?

В случаите, при които застрахованият автомобил е катастрофирал, няма други участници в катастрофата, няма пострадали лица и автомобилът може да се движи на собствен ход, органите на полицията не посещават местопроизшествието и не издават Протокол за ПТП. Ето защо, в такива случаи застрахователят няма право да откаже да Ви изплати обезщетението. Ако все пак е трябвало да уведомите полицията за ПТП-то (например автомобилът не е могъл да се движи на собствен ход), но не сте го направил, също можете да оспорите отказа на застрахователя по съдебен ред. В рамките на съдебното дело, ще имате възможност да докажете (например чрез свидетелски показания и автотехническа експертиза) механизма на настъпване на ПТП-то, както и причинната връзка между ПТП-то и нанесените по автомобила увреждания.

⏳ Какъв е максималният срок, в рамките на който застрахователят трябва да се произнесе по заведена щета по застраховка „Каско”?

По закон застрахователят следва се произнесе по заведената щета в срок от 15 работни дни от представянето на последния изискан по щетата документ. В случай че не са му представени всички документи по щетата, застрахователят е длъжен да изплати обезщетението (или съответно писмено да откаже да го изплати) в срок от 6 месеца, считано от датата на завеждане на щетата.

❓ Застрахователят има ли право да откаже да ми изплати обезщетението, защото съм завел щетата няколко дни след като е изтекъл срокът за уведомяването му за настъпилото застрахователно събитие?

Само фактът, че не е спазен срокът за уведомяване на застрахователя за настъпилото събитие, съвсем не е достатъчен, за да бъде постановен отказ по щетата. В такива случаи застрахователят може да откаже да изплати обезщетението, само ако бъде доказано, че застрахованото лице го е уведомило по-късно с цел да му попречи да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или ако по-късното уведомяване на застрахователя е направило невъзможно установяването на тези обстоятелства от застрахователя.