(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Каско“

Застраховка „Каско”

 

Какво покрива застраховката „Каско”?

Застраховката „Каско” най-често покрива вредите, причинени на притежаван от застрахованото лице автомобил, мотоциклет, камион, автобус или друго МПС в резултат на настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, повреда, злоумишлени действия на трети лица или друго уговорено в застрахователния договор събитие. Възможно е да бъде сключена застраховка „Каско” с покритие само за отделни рискове, които изрично биват посочени в застрахователния договор.

Обикновено покритието на застраховката е ограничено до територията на страната, но е възможно да бъде разширено до страните членки на ЕС или на споразумението „Зелена карта”.

 

Как се определя размерът на застрахователното обезщетение при застраховка „Каско”?

Обезщетението по застраховка „Каско” поначало трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увреденото МПС от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител. В случай че не е съгласен със съдържанието на описа, застрахованият следва да предяви възраженията си преди да го подпише.

 

При нанасяне на частична повреда на застрахования автомобил, застрахователят по застраховка „Каско” дължи обезщетение, равностойно на погиналата част или на разноските, необходими за отстраняване на повредата. В зависимост от уговореното в застрахователния договор, размерът на застрахователното обезщетение може да бъде определен:

  • по цени на официален вносител;
  • по проформа-фактура, издадена от сервиз или
  • по експертна оценка на застрахователя.

 

Ако е уговорено в застрахователния договор, ремонтът на застрахования автомобил може да бъде извършен и в доверен сервиз на застрахователя.

 

Какви са предпоставките за обявяване на тотална щета на застрахования автомобил?

Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят следва да изиска от застрахования доказателство за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство. Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.

 

Какви права има застрахования по застраховка „Каско“ при кражба на застрахования автомобил?

При кражба на застрахования автомобил, собственикът или лицето, в чиято полза е сключена застраховката „Каско“, има право да получи застрахователното обезщетение. Ако автомобилът е на лизинг, застрахователното обезщетение се изплаща на собственика на автомобила, т.е. лизингодателя, освен ако в застрахователната полица е изрично уговорено, че застраховката се сключва в полза на лизингополучателя. Размерът на застрахователното обезщетение за кражба на автомобил следва да е равен на действителната пазарна стойност на автомобила към датата на кражбата.

В кои случаи застрахователят има право да постанови отказ по щета по „Каско“?

Застрахователят може да постанови отказ от изплащане на застрахователно обезщетение, само при наличие на някоя следните хипотези:
  • при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
  • при умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице;
  • при неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е довело до възникване на застрахователното събитие;
  • в други случаи, предвидени със закон.

 

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право

Застраховка „Каско“
Оценете страницата

Свързани статии