Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

 

 

Със застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

 

Кои лица са задължени да имат сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”?

 

Лицата, които по закон са длъжни да имат сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, са:

  • проектантът – за изработване на инвестиционни проекти;
  • консултантът – за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор;
  • строителят – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;
  • лицето, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;
  • лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

 

Какво покрива застраховката „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”?

 

Застраховката покрива отговорността на застрахования (включително и за съдебни разноски) по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:

  • неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора;
  • неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор. („Ретроактивна дата” е датата на започване на дейност на застрахования. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.)

 

Застраховката се сключва за срок от една година и се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност.

 

Кои лица имат право да претендират изплащане на застрахователно обезщетение по застраховката „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”?

 

Лицата, които имат право да получат обезщетение от застрахователя по тази застраховка, са:

  • другите участници в строителството – за претърпени от тях имуществени или неимуществени вреди, настъпили в резултат на неправомерни действия или бездействия на застрахования;
  • лица, които са получили телесна повреда или са претърпели материални вреди върху свое имущество, в резултат на неправомерни действия или бездействия на застрахования;
  • роднини или близки на починало лице, чиято смърт е настъпила в резултат на неправомерни действия или бездействия на застрахования.

 

Застраховката не покрива изплащането на обезщетения за вреди, нанесени на собствени служители и/или работници.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право