Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Злополука“

Застраховка „Злополука“

 

Каква информация застрахователят има право да получи?

 

Преди сключване на договор за застраховка „Злополука“, както и по време на действието на договора, застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно възрастта, пола и здравословното състояние на лицето, чийто здраве или телесна цялост са предмет на застраховане.

 

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка със здравословното състояние на застрахования и може да я изисква от всички лица, съхраняващи такава информация.

 

Какво включва покритието на застраховка „Злополука”?

 

Договорът за застраховка „Злополука“ се сключва срещу събития, свързани със здравето или телесната цялост на физическо лице.

 

С един договор за застраховка „Злополука“ могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. Груповата застраховка може да се сключи от работодател, като застраховани са неговите служители и/или работници, чийто здраве и работоспособност са предмет на застраховката.

 

Застрахованият може да сключи договор за застраховка „Злополука“, чийто предмет е здравето или телесната цялост на друго лице. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на другото лице.

 

При сключване на договора за застраховка „Злополука“, както и по всяко време на действието му, застрахованият може да определи ползващо се лице, което да има право да получи застрахователното обезщетение. За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Ползващото се лице трябва да даде своето изрично писмено съгласие, ако предмет на договора е здравето или телесната цялост на лице, различно от сключилото застраховката.

 

Кои лица имат право да искат от застрахователя изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Злополука”?

 

При настъпване на застрахователното събитие или на определените в договора условия застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор.

 

Срокът за изплащане на застрахователната сума е 15 работни дни, считано от датата на която на застрахователя са били представени последните изискани документи.

 

Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица. В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците на застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със застрахования.

Когато застраховка „Злополука“ е била сключена в полза на кредитор за обезпечение на задължение на физическо лице, то има право на иск срещу застрахователя и когато не е било страна по застрахователния договор и е платило задължението при настъпило застрахователно събитие. Това право има и всяко трето лице, което на законно основание е платило задължението.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право