Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Живот“

Застраховка „Живот”

 

Кои лица имат право да искат от застрахователя изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Живот“?

 

При настъпване на застрахователното събитие или на определените в договора условия, застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор.

 

Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица. В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците на застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със застрахования. В случай че имате нужда от съдействие за предявяване и/или уреждане на Ваша претенция към застраховател по застраховка „Живот”, можете да се свържете с мен, като използвате информацията за контакти вляво на страницата.

 

Какви права имат наследниците на починал кредитополучател, чийто живот е бил застрахован?

 

В България застраховка „Живот” най-често се сключва във връзка с банков кредит. В тези случаи обикновено в застрахователния договор се уговаря обезщетението по застраховката да получи банката, но може да е уговорено обезщетението да бъде получено от наследниците на лицето, чийто живот е застрахован. И в двата случая наследниците имат правото да претендират от застрахователя да изплати застрахователното обезщетение – в тяхна полза или съответно в полза на банката, която след получаване на обезщетението вече няма основание да търси от тях оставащите вноски по кредита. Освен това, всяко лице (включително и наследник), което е погасило кредита след смъртта на застрахования, има право да получи застрахователното обезщетение от застрахователя.

 

Какво включва покритието на застраховка „Живот”?

 

Договорът за застраховка „Живот“ може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие.

 

Застрахованият може да сключи договор за застраховка „Живот“, чийто предмет е животът на друго лице. Този договор има сила, само ако е сключен с изричното писмено съгласие на другото лице.

 

При сключване на полицата за застраховка „Живот“, както и по всяко време на действието й, застрахованият може да определи ползващо се лице, което да има право да получи застрахователното обезщетение. За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Ползващото се лице трябва да даде своето изрично писмено съгласие, ако предмет на застрахователния договор е животът на лице, различно от сключилото застраховката.

 

С един договор за застраховка „Живот“ могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. Груповата застраховка може да се сключи от работодател, като застраховани са неговите служители и/или работници, чийто живот е предмет на застраховката.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право