Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Спечелени дела срещу застрахователи, отказали да изплатят обезщетение за кражба на автомобил

Адвокат Деян Николов > Каско  > Спечелени дела срещу застрахователи, отказали да изплатят обезщетение за кражба на автомобил
Спечелени дела срещу застрахователи, отказали да изплатят обезщетение за кражба на автомобил
дела срещу застрахователи

В последните години се увеличиха заведените дела срещу застрахователи, свързани с кражба на автомобил. До такива дела се стига тогава, когато собствениците на откраднати автомобили получават отказ от техния застраховател за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховката „Каско”. След като застрахователят не уважи и подаденото срещу отказа писмено възражение, единствената възможност за защита на правата на застрахования е предявяването на съдебен иск срещу застрахователя. Хората, които попадат в такива ситуации, са изправени пред дилемата дали да заведат дело или не. Ето защо е важно тези хора да бъдат правилно ориентирани относно основанията за водене на дело и шансовете за спечелването му.

С настоящата статия ще дам примери от моята практика като адвокат по застрахователно право за спечелени дела срещу застрахователи, които са отказали да изплатят обезщетение за откраднат автомобил.

ДЕЛА СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА КРАЖБА С ОСТАВЕН МАЛЪК ТАЛОН В АВТОМОБИЛА

Едно от най-честите основания, които застрахователите използват, за да постановят отказ по щета за кражба на автомобил, е непредставянето по щетата на документ, който застрахованият е длъжен да представи съгласно Общите условия. Например, в Общите условия на почти всички застрахователи е посочено, че застрахованият е длъжен да представи малкия талон на автомобила при завеждане на щетата. Често се случва, обаче, по време на кражбата малкият талон на автомобила да се намира в самия автомобил. Липсата на малкия талон прави невъзможно представянето му на застрахователя, което в немалко случаи води до отказ от изплащане на застрахователното обезщетение.

Практиката ми по подобни дела показва, че отказът на застрахователя да покрие кражбата на автомобила, поради оставяне на малкия талон в автомобила, не се приема за основателен от съда. Това че е налице неизпълнение на задължение на застрахования по застрахователния договор не е достатъчно, за да бъде постановен отказ по щетата. Съгласно Кодекса за застраховането, неизпълнението на задължение на застрахования по застрахователния договор, освен да е предвидено в договора, следва да е и в пряка причинно-следствена връзка с понесените вреди, т.е. да е довело до настъпването на застрахователното събитие. Оставянето на малкия талон в застрахования автомобил по никакъв начин не увеличава риска от настъпване на застрахователното събитие. Самият акт на противозаконно отнемане на автомобила по никакъв начин не се улеснява или благоприятства от наличието на горепосочения малък талон в него към момента на отнемането. Поради същите причини, неоснователен ще бъде отказът на застрахователя и в случаите, когато големият талон на автомобила е бил оставен в него.

Освен, че няма право да отказва изплащането на обезщетението, застрахователят няма право и да намалява размера на дължимото обезщетение в случаите на оставен малък или голям талон в автомобила. Това е така, защото в действащия Кодекс за застраховането (за разлика от предишния Кодекс, който действаше до 31.12.2015 г.) е предвидено, че една от предпоставките за намаляване на обезщетението е наличието на причинно-следствена връзка между неизпълненото от застрахованото лице задължение и настъпването на събитието. Както вече посочих по-горе, такава причинно-следствена връзка в случаите на оставен малък или голям талон в автомобила не е налице.

ОТКАЗ ПОРАДИ РАЗМИНАВАНЕ В БРОЯ КЛЮЧОВЕ ЗА АВТОМОБИЛА

Застрахователите често обосновават отказите си и с т.нар. „деклариране на неверни обстоятелства” от страна на застрахования. Например, в практиката се срещат откази на застрахователи в случаи, когато при завеждане на щетата за кражба застрахованият е обявил различен брой ключове за автомобила от броя ключове, които е декларирал при сключване на застраховката. Законът, обаче, дава право на застрахователя да постанови отказ, само ако неточно обявеното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на застрахователното събитие. Следователно, ако няма установена причинна връзка между разминаването в броя декларирани ключове и извършването на кражбата, отказът на застрахователя няма да бъде приет за основателен от съда.

ОТКАЗ ПОРАДИ ЛИПСА НА АЛАРМЕНА СИСТЕМА В АВТОМОБИЛА

Друго често използвано от застрахователя основание за отказ е липсата на допълнително монтирана или изобщо на каквато и да било алармена система в автомобила. В Общите условия на някои застрахователи е посочено, че рискът „кражба” се покрива от сключената застраховка, само ако застрахованото МПС е снабдено с алармена система. Същевременно при сключване на застраховката застрахователят извършва оглед на автомобила, включително и за наличието на алармена система. Ако при извършването на огледа застрахователят не е дал предписание на собственика на автомобила да монтира допълнително алармена система, той няма право, след настъпване на застрахователното събитие, да отказва да изплати обезщетението, позовавайки се на липсата на алармена система.  В съдебната практика е прието, че застрахователят не може да обосновава отказа си с факт, който му е бил известен и е съществувал още към момента на сключването на застрахователния договор. След като е знаел за липсата на  аларма в автомобила още при сключване на застраховката, подписал е полицата с покритие и срещу „кражба”, и е приел платената застрахователна премия, застрахователят не може да се позовава на посочената клауза в Общите условия.

Горепосочените примери са от дела срещу застрахователи, по които съм се явявал и в резултат на които застрахователят е бил осъден да изплати дължимото застрахователно обезщетение. Важно е да се отбележи, че давностният срок за предявяване на съдебен иск срещу застрахователя е 3 години, считано от датата на кражбата на автомобила. Всеки, който има подобен казус и е изправен пред дилемата дали да заведе дело, трябва да има предвид и че положителният ефект от спечелването на такова дело не е само в получаването на обезщетението. Отделно от обезщетението, застрахователят заплаща и законната лихва върху дължимата сума, като възстановява и направените от застрахования разноски по делото съобразно уважената част от предявения иск.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

❓ Откраднаха ми автомобил, който съм закупил с действаща застраховка „Каско”, но съм пропуснал да уведомя застрахователя за смяната на собствеността върху автомобила. Застрахователят има ли право да откаже да ми изплати обезщетението за автомобила?

Действително, съгласно закона, сте длъжен да уведомите застрахователя, че Вие сте новият собственик на автомобила в 7-дневен срок от датата на придобиване на автомобила. Ако сте пропуснал да го направите, обаче, това не е достатъчно основание застрахователят да откаже да Ви изплати обезщетението. За да бъде основателен отказът на застрахователя, той трябва да докаже, че смяната на собствеността е довела до такова съществено увеличение на риска от настъпване на застрахователното събитие, че, ако е бил уведомен за прехвърлянето, не би сключил застраховката с Вас като нов собственик. В съдебните дела по такива случаи застрахователите много трудно могат да докажат подобна хипотеза, поради което почти винаги съдебните решения по тези дела са в полза на застрахованото лице.

❌ Застрахователят има ли право да откаже да ми изплати обезщетението за откраднат автомобил, поради това, че не съм представил по щетата дистанционното за алармата на автомобила?

Поначало,в такива случаи  застрахователят няма основание да откаже да изплати обезщетението. За да бъде основателен подобен  отказ, застрахователят трябва да докаже наличието на причинно-следствена връзка между липсата на това дистанционно управление и извършената кражба на автомобила. В общия случай такава причинно-следствено връзка не е налице, тъй като с дистанционното за алармата не може да бъде отключен автомобилът, както и не може да бъде запален двигателят на автомобила.

🚗 Как се определя размерът на обезщетението за откраднат автомобил?

При кражба на застрахования автомобил, в общия случай застрахователят следва да определи обезщетението на базата на средната пазарна стойност на автомобила към датата на кражбата (стига средната пазарна стойност да не превишава посочената в полицата застрахователна сума).

❓ Застрахователят има ли право да откаже да изплати обезщетението за кражба на автомобил, ако не е бил извършен оглед и заснемане на автомобила при сключване на застраховката?

В съдебната практика е прието, че изискването на застрахователя за представяне на автомобила за оглед и заснемане при сключване на застраховката, не може да бъде условие за влизането в сила на застрахователния договор.

Достатъчно е застрахователната премия да е била платена от застрахованото лице, за да се счита, че застрахователния договор е влязъл в сила. А ако застрахователят обосновава отказа по щетата с твърдение, че непредставянето на автомобила за оглед и заснемане е неизпълнение на задължение на застрахованото лице по сключения застрахователен договор, то застрахователят следва да докаже наличието на причинно-следствена връзка между неизпълнението на това задължение и извършването на кражбата на автомобила.

❌ Застрахователят отказа да ми изплати обезщетението за откраднатия ми автомобил, защото при разчитането на информацията от ключа за автомобила е установил някакво разминаване относно датата, на която за последно съм управлявал автомобила. Има ли основание да ми откаже плащането на обезщетението?

Отказът на застрахователя е неоснователен, тъй като при почти всички марки автомобили информацията в ключа не се обновява автоматично при всяко ползване на автомобила, а само ако са налице определени условия. Така например, при повечето автомобили информацията в ключа се обновява, ако след запалване на двигателя бъдат изминати определен брой километри и/или ако автомобилът развие определена скорост.

Следователно тази информация, която се съхранява в ключа, не може да служи за достоверно доказателство относно датата и часа на последното използване на автомобила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

14 коментара

 • Влади
  Отговор 13.06.2021 в 17:04

  Застрахователят има ли основание да откаже обезщетение при кражба, ако извършителят е откраднал автомобила, като е заплашил собственика, принуждавайки го да остави ключа на таблото и излезе от колата? Така колата е открадната заедно с ключа.
  В Западния свят в подобна ситуация съветват хората да се подчинят на нападателя, за да не рискуват живота си за кола, която по всяка вероятност е застрахована и кражбата ще бъде обезщетена от застрахователя.
  Как стоят нещата в България?

 • ИРИНА
  Отговор 25.01.2021 в 14:03

  Застрахователят има ли право да откаже обезщетение при кражба на автомобил, ако в полицата „Каско“ е отбелязано, че има 1 бр. ключ, а след като се установи кражбата, застрахованият каже, че има 2 ключа и ги предостави в съответната застрахователна компания?

 • Бориса
  Отговор 18.12.2020 в 22:41

  Може ли застрахователя да ми откаже обезщетение при кражба, ако съм обявила, че имам и фабрична аларма и фабричен имобилайзер, а всъщност имам само фабричен имобилайзер. Като по общи условия пише, че автомобила трябва да притежава аларма и/или имобилайзер. Възможно ли е да изходят, че информацията е неистина и няма аларма и да ми откажат?

 • Иван Давидов
  Отговор 29.04.2019 в 16:52

  Здравейте адвокат Николов,
  на 30 март откраднаха пред дома ми МПС Фолксваген Тигуан който е на оперативен лизинг през Порше лизинг и има валидна полица Каско в ЗАД „Армеец“. Аз се надявам да я намерят и върнат в добро състояние, но времето тече и до момента няма никакви индикации за автомобила.

  За кражбата са информирани полиция , застраховател и лизингодател. Има и предаден документ от МВР София , че колата е пусната за ОДИ и не е намерена.
  На застрахователя е предаден голям и малък талон и един ключ от МПС ( а другия е в семейството , но до момента не може да го намерим и предоставим).

  Има ли основание за отказа на застрохователя за изплащане на щета ( съгласно общи условия) или за намаляване на обезщетението с някакъв процент.
  Вие водите ли подобни дела и какъв е срока за взимане на решение по тях.

 • Никола
  Отговор 14.02.2017 в 16:28

  Здравейте,
  Откраднаха ми колата, която е на лизинг преди няколко месеца, но от лизингодателя ми казаха че и големия талон бил откраднат от тях, но не са могли да се свържат с мен да ме уведомят преди да бъде открадната колата. Предполагам че застрахователя, няма да ми изплати колата въпреки че той все още не е уведомен че големия талон е откраднат.При условие, че големия талон не е бил в автомобила а в лизингодателя и е откраднат имам ли шанс в съда ако ми откажат обезщетение?

 • Лазар
  Отговор 10.09.2015 в 17:28

  Здравейте,въпроса ми е относно откраднатия ми автомoбил,който е откраднат с малкия талон. Прeдполагам,че застрахователите няма да ми изплатят щетата. Въпросът ми е дали имам някaкав шанс ако подам съдебен иск? Благодаря.

 • Красимира Вуцова
  Отговор 30.01.2012 в 23:28

  През 2011г. във Варна откраднаха 5 джипа ХондаСР-В. Моят е един от тях. Колата е лизингова, застрахована.
  Получих само 40% /18300лв/от внесената от мен до момента сума/45000лв-без застраховки и данък/.
  Десет дни след това се разбра, че са открили колата /извън България /
  Имам 2 въпроса:
  1. Моля да ми отговорите, може ли да се върне старата лизингова схема и при какви условия. От изплатеното ми „обезщетение” както се вижда загубите ми са големи.
  2. Виждам, че сте специалист в областта. Потърпевшите от кражбите и обезщетенията търсим възможност за обща правна защита.Можем ли да направим връзка?
  Ще съм Ви изключително благодарна за отговорите.
  С уважение: Красимир Вуцова